Šiame Privatumo pranešime Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip VšĮ 32 kėdės, (juridinio asmens kodas: 305623239, adresas: Pylimo 14-8, LT-01117, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Viešoji įstaiga) tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate Viešajai įstaigai apsilankę Viešosios įstaigos buveinės adresu, Interneto svetainėje www.32kedes.lt, susisiekę el. paštu ar telefonu.

Kokius Jūsų asmens duomenis mes tvarkome?

Yra trys pagrindinės asmens duomenų grupės, priklausomai nuo būdo, kuriuo Viešoji įstaiga gali gauti informaciją apie Jus:

 • duomenys, kuriuos Jūs asmeniškai mums pateikiate;
 • automatiškai surenkami duomenys, Jums apsilankius Viešosios įstaigos interneto svetainėje, jungiantis ir atliekant veiksmus mokėjimo platformoje, atvykus į Viešosios įstaigos buveinę, susisiekus su mumis el. paštu;
 • duomenys, gaunami iš kitų šaltinių, tokių kaip Jūsų kredito įstaigos, partnerių ir kontrahentų mokumo / patikimumo vertinimo įstaigos ir kiti teisėtomis priemonėmis prieinami duomenų šaltiniai.

Bet kuriuo iš šiame pranešime nurodytų būdų Viešoji įstaiga gali tvarkyti šiuos Jūsų duomenis:

 • vardas, pavardė,
 • atstovaujamos įstaigos pavadinimas, darbovietė, pareigų pavadinimas (jei taikoma),
 • IP adresas,
 • prisijungimus prie elektroninės svetainės sistemos identifikuojantys duomenys (naudotojo vardas, slaptažodis), sistemos naudotojo veiksmų seka,
 • elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas, kita kontaktinė informacija.

Kokiais tikslais renkame asmens duomenis?

Informacija apie Jus renkama ir tvarkoma šiais tikslais:

 • paslaugų teikimo elektroninės svetainės sistemose prieinamumui, stabilumui ir naudotojo patogumui užtikrinti – duomenys automatiškai renkami ir fiksuojami Jums apsilankius Viešosios įstaigos interneto svetainėje www.32kedes.lt ir sistemose pasitelkiant funkcinius ir privalomojo veikimo slapukus (angl. cookies), šiuo tikslu gautų duomenų tvarkymo Bendrovėje laikas priklauso nuo jų atliekamos funkcijos: 
Slapuko pavadinimas Paskirtis Galiojimas
PHPSESSID Vartotojo sesijai palaikyti Galioja, kol neišjungiama naršyklė
_ga Naudojamas Google Analytics programos, kad būtų gaunami lankytojų skaičiaus srauto duomenys, naršymo laikas, naršyklė Galioja 2 metus

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Jūsų asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Viešoji įstaiga, tiek nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

Duomenų perdavimas ir atskleidimas tretiesiems asmenims

Jūsų pateikti asmeniniai duomenys elektroninės svetainės sistemoje nėra viešai prieinami, juos tvarkome ir saugome vadovaudamiesi teisės aktais ir aukščiausiais savo veiklai taikomais standartais. Išimtiniais, žemiau nurodytais, atvejais ir tikslais gali tekti Jūsų asmens duomenis perduoti tretiesiems asmenims:

 • Asmens duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus), t.y., informacinių technologijų paslaugų teikėjai, auditoriai, teisininkai, konsultantai, kurie tvarko Jūsų duomenis Viešosios įstaigos, kaip duomenų valdytojo, vardu.
 • Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus, tik ta apimtimi ir tik tiek, kiek tai yra būtina. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.
 • Jūsų duomenys gali būti perduodami valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas teisės aktuose nustatytais atvejais ir apimtimi.

Kokios yra Jūsų teisės? 

Jūs turite teisę:  

pateikti rašytinį prašymą mums suteikti Jums informaciją, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir šia informacija:

 • duomenų tvarkymo tikslai;
 • atitinkamų asmens duomenų kategorijos;
 • duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys;
 • kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;
 • reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;
 • reikalauti, kad Jūsų duomenų tvarkymas būtų apribotas arba Jūsų asmens duomenys būtų apskirtai ištrinti – šios teisės gali būti realizuotos esant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17-18 straipsniuose nustatytomis sąlygoms.
 • atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai Jūsų sutikimo pagrindu;
 • prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai yra įmanoma;
 • pateikti mums arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums: 

 • telefonu;
 • raštu elektroniniu paštu, siunčiant paštu;
 • atvykus į Viešosios įstaigos buveinę.

Kontaktiniai duomenys pateikiami dokumento pradžioje. 

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ir (ar) teisės aktų nustatyta tvarka ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti savo asmens tapatybę.

Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.

Kaip informuosime apie Privatumo pranešimo pakeitimus?

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šį Privatumo pranešimą. Toks atnaujintas ar pakeistas Privatumo pranešimas įsigalios nuo jo paskelbimo mūsų Interneto svetainėje dienos.

Atnaujinę Privatumo pranešimą, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami juos Interneto svetainėje. Galite pasižiūrėti į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo pranešimas atnaujintas paskutinį kartą.

Kaip su mumis susisiekti?

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šio Privatumo pranešimo sąlygomis ir (ar) Jūsų teisėmis, maloniai prašome su mumis susisiekti žemiau nurodytu telefonu ar siunčiant paklausimą el. paštu arba registruotu laišku:

VšĮ 32 kėdės

Pylimo 14-8, LT-01117, Vilnius, Lietuvos Respublika

Įmonės kodas: 305623239

tel. +370 65839018

el. paštas: susitikime@32kedes.lt

Duomenys apie bendrovę yra kaupiami LR juridinių asmenų registre. Bendrasis privatumo pranešimas paskutinį kartą peržiūrėtas 2021 m. kovo 19 d.